Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Slovenija v Svetu Evrope /

Slovenija v Svetu Evrope

Svet Evrope, ki je bil ustanovljen 5. maja 1949, je najstarejša evropska mednarodna organizacija in danes šteje 47 držav članic, ki so se z vstopom vanjo zavezale k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države kot skupnih vrednot, na katerih mora temeljiti vsaka evropska država. Kot zadnja je 11. maja 2007 članica Sveta Evrope postala Črna gora, medtem ko Belorusija še vedno čaka na članstvo.

Svet Evrope se ukvarja z vsemi najpomembnejšimi vprašanji evropske družbe, z izjemo obrambne politike držav. V njegov program se vključujejo človekove in manjšinske pravice, mediji, pravno sodelovanje, socialna vprašanja, zdravstvo, okolje, izobraževanje, kultura, šport, mladina, lokalna in regionalna samouprava, čezmejno sodelovanje.

Slovenija je za polnopravno članstvo v Svetu Evrope zaprosila 29. januarja 1992, v organizacijo je bila sprejeta 14. maja 1993. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope v Mnenju o članstvu Slovenije naši državi ni določila posebnih pogojev za vstop. Slovenija se je v tem času uveljavila kot uspešna članica s priznano visoko stopnjo spoštovanja človekovih in manjšinskih pravic ter uveljavitve demokratičnih institucij in načel pravne države.

Od 12. maja do 18. novembra 2009 je Slovenija prvič predsedovala Odboru ministrov Sveta Evrope. V tem času je bil predsedujoči Odboru ministrov Sveta Evrope minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Samuel Žbogar. Med prioritetami slovenskega predsedovanja so bile naslednje teme: reforma Evropskega sodišča za človekove pravice; krepitev pravne države in spodbujanje pluralistične demokracije; manjšine, Romi in potujoče skupine; boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in korupciji; pravice, povezane z zdravjem in biomedicino; pravice otrok in izobraževanje o človekovih pravicah; medkulturni dialog; izobraževanje o zločinih proti človeštvu; krepitev sodelovanja z drugimi mednarodnimi in evropskimi organizacijami in institucijami ter spodbujanje demokracije, pravne države in človekovih pravic na območju jugovzhodne Evrope, na Kavkazu in v Belorusiji.

Več informacij o Svetu Evrope, njegovih organih in področjih dela najdete na spletni strani organizacije.